bastoneira

bastoneira
f

Moble onde se colocan os bastóns.