declaración

declaración

lat declaratĭōne

Plural: declaracións
 1. s f

  Acción e efecto de declarar ou declararse.

  1. s

   Acto xurídico polo que unha persoa relata o que sabe en relación cuns feitos a un funcionario público ou tribunal.

  2. s

   Exposición, feita normalmente por escrito, dos impostos, tributos e feitos impoñibles en xeral.

  3. s

   Acto unilateral realizado por un estado destinado a producir efectos de dereito nas relacións internacionais.

  4. declaración de guerra

   Fórmula de convenio entre estados no que un deles informa da apertura de hostilidades contra o outro.

  5. declaración de inconstitucionalidade

   Sentenza emitida polo Tribunal Consitucional que declara unha norma, ou parte desta, coma non conforme á Constitución.

  6. declaración falsa

   Delito contra a administración de xustiza que consiste na alteración da verdade nunha declaración susceptible de producir efectos xurídicos, en particular, no falso testemuño formulado contra o reo en causa criminal.

  7. declaración xurada

   Manifestación oral, escrita ou mímica, feita baixo xuramento a requirimento da autoridade xudicial ou administrativa, ou de xeito voluntario ante notario.

 2. declaración tributaria/da renda [DER ]

  Documento que o suxeito pasivo lle presenta á administración tributaria, no que se recollen as circunstancias que constitúen o feito impoñible dun tributo.

Citas

 • Dous meses depois da declaración da enfermidade xa non había cura, Fíxolle unha declaración amorosa ao estilo trobadoresco
 • O acusado prestou declaración perante o xuíz, O tribunal de xustiza tomoulle declaración á testemuña do acusado