coma

coma
conx

Une dous elementos entre os que se establece unha comparación de igualdade. OBS: Só pode utilizarse cando a expresión ten valor comparativo e non modal.