poder

poder
Plural: poderes
  1. s

   Facultade ou capacidade para facer unha cousa.

  2. s

   Forza ou vigor de algo ou alguén.

  3. s

   Capacidade ou eficacia que ten algo.

  4. poder absorbente [FÍS ]

   coeficiente de absorción.

  5. poder calórico [ALIM ]

   Cantidade de calorías producidas no organismo por unidade de peso dun alimento.

  6. poder calorífico [FÍS ]

   Cantidade de calor que libera unha unidade de masa, ou de volume se é un gas, dun combustible nunha combustión completa. Exprésase en quilocalorías por quilo ou en m 3 normal se é un gas.

  7. poder de definición / [IMAX/TECNOL ]

   Capacidade dun obxectivo para reproducir os detalles dunha imaxe.

  8. poder de transmisión [FÍS ]

   transmisividade.

  9. poder emisivo [FÍS ]

   emisividade.

  10. poder polarizante [QUÍM ]

   Capacidade dun ión de provocar a polarización dun ión de signo contrario.

  11. poder redutor [ALIM ]

   Capacidade redutora das substancias, especialmente dalgúns azucres.

  12. poder resolutivo/de resolución/ separador [FÍS ]

   Característica dun sistema óptico que determina a distancia mínima que ten que haber entre dous puntos para que, ao observalos a través do sistema, poidan verse separados.

  13. poder rotatorio [FÍS ]

   Xiro angular que experimenta o plano de polarización da luz ao atravesar esta a unidade de grosor dunha substancia opticamente activa.

  1. s

   Capacidade de influír sobre algo ou alguén.

  2. s [ECON ]

   Dominio dunha persoa, un grupo ou un país sobre os bens e servizos de consumo ou sobre os factores produtivos.

  3. poder adquisitivo [ECON ]

   Cantidade de bens ou servizos que se poden adquirir cunha certa cantidade de diñeiro. Flutúa inversamente ás variacións dos prezos dos bens.

  4. poder temporal PO [POLÍT ]

   Poder civil ou político, en oposición ao poder espiritual.

  1. s [DER/POLÍT ]

   Goberno dun estado.

  2. s [DER/POLÍT ]

   Conxunto de funcións da Administración Pública dispostas para ditar, executar e interpretar leis, dirixir a administración do benestar público e soster a orde pública. Nos países democráticos estableceuse a división entre poder lexislativo, poder executivo e poder xudicial.

  3. s [DER/POLÍT ]

   Conxunto de forzas dun estado, especialmente as militares.

  4. poder espiritual [RELIX ]

   Autoridade relixiosa ou eclesiástica que rexe os asuntos da vida relixiosa e da conciencia.

  5. poder temporal [RELIX ]

   Poder civil exercido pola autoridade eclesiástica, sobre todo polos papas, sobre un territorio.

  1. s

   Instrumento ou acta en que consta este dereito.

  2. matrimonio por poderes

   Matrimonio contraído no que unha das partes ou ambas as dúas celebran o acto público contractual por medio dun apoderado.

  3. s

   Capacidade xurídica, outorgada por un mandato, legalmente escriturada, para poder actuar en nome e a favor doutra persoa.

Frases hechas

 • A poder de loc prep Con insistencia e esforzo. Ex: Conseguiu o que ten a poder de traballo.