unidade

unidade

lat unĭtāte

Plural: unidades
 1. s f
  1. Calidade dun grupo de persoas ou cousas que presentan concordancia ou converxencia.

  2. Calidade dunha obra artística que presenta harmonía entre os seus elementos ou partes.

  3. [POLÍT ]

   Unión política dun pobo nun só estado ou nunha soa nación, coa vontade e consciencia de todos os cidadáns de estar unidos e concordes.

 2. s f

  Calidade daquilo que constitúe un todo non divisible en partes.

 3. s f
  1. [MAT ]

   Número enteiro máis pequeno, o 1.

  2. [METROL ]

   alor dunha magnitude que se toma como termo de comparación para medir as magnitudes da mesma natureza ou especie.

  3. unidade internacional [UI] [MED ]

   Cantidade dunha determinada substancia que produce un efecto biolóxico especificado de acordo cunhas normas e prescricións fixadas por organismos internacionais.

  1. s

   Cada un dos elementos que forman parte dun conxunto.

  2. s [BÉL ]

   Fracción, constitutiva ou independente, dunha forza militar coa capacidade para manobrar baixo as ordes do seu xefe.

  3. unidade de vixilancia intensiva/coidados intensivos [UVI/UCI] [MED ]

   Departamento dun hospital onde se prestan coidados e vixilancia constantes aos enfermos máis graves.