regra

regra

lat regŭla

Plural: regras
 1. s f

  entón y 2 = (x 2 ·y 1 )/x 1 .

  1. s

   Instrumento longo e recto, de sección rectangular e xeralmente de pouco grosor, empregado para trazar liñas rectas.

  2. regra graduada

   Regra que leva gravada unha escala lineal e que se emprega para medir lonxitudes nun debuxo.

 2. s f

  Principio ou fórmula que indica o que se debe ou non se debe facer e a maneira de facelo.

 3. s f [DER/RELIX ]

  Conxunto das ordenacións que regulan a vida cotiá e o comportamento a seguir nunha orde relixiosa.

 4. s f [FISIOL ]

  menstruación.

  1. s

   Método prescrito para facer unha operación ou para resolver un determinado problema.

  2. regra de falsa posición

   Método para resolver a ecuación a·x = b, utilizado antes de inventarse a notación alxébrica actual, que consiste en utilizar a fórmula

 5. regra de L´Hôpital [MAT ]

  Formulación dun procedemento fonético, morfolóxico, sintáctico, ortográfico e de formación de palabras dunha lingua.

 6. regra de Ruffini [MAT ]

  Regra térmica ecolóxica definida para as subespecies ou razas xeográficas de animais homotermos e que establece que estas teñen un tamaño maior canto máis baixa sexa a temperatura media do ambiente no que viven.

 7. regra de tres

  Pequeno instrumento portátil de madeira, metal ou plástico, provisto de varias escalas graduadas, cun grao de aproximación suficiente para a maioría de aplicacións técnicas.

 8. Algarismo que permite achar as solucións dun sistema de n ecuacións lineais con n incógnitas, sempre que o determinante da matriz formada polos coeficientes das incógnitas teña un valor non nulo.

 9. Regra segundo a que todos os orbitais dun mesmo nivel enerxético deben ser ocupados por un electrón, antes de que un deles poida ser ocupado por un dobrete electrónico.

 10. Regra que permite calcular límites de funcións no caso de indeterminacións do tipo 0/0 ou </<. Segundo esta regra, o límite do cociente de dúas funcións é igual ao cociente dos seus derivados. Se o cociente entre as primeiras derivadas continúa sendo indeterminado, aplícase a regra tomando as segundas derivadas, e así sucesivamente.

 11. Método para comprobar, dados un polinomio p(x) e un valor a, se este valor é solución da ecuación p(x) = 0. O método dá, ademáis, o polinomio p(x)/(x-a), e así, sucesivamente, pódese chegar a determinar todas as solucións reais do polinomio.

 12. Algoritmo utilizado na resolución de problemas de proporcionalidade, segundo a que se: