agronometría

agronometría

agrono- + -metría gr ἀ γρος ‘campo’ + μέτρον ‘medida’ + -ία ‘calidade’

Plural: agronometrías
s f

Rama da agronomía que ten por obxecto a medida da capacidade produtiva das terras de cultivo.