intransitable

intransitable

1 in- + transitable

Plural: intransitables
adx

Aplícase ao lugar polo que non se pode transitar por presentar malas condicións.

Antónimos