embrio-

embrio-

gr ἕ μβρυον   ‘feto, acabado de nacer’, de βρύειν   ‘xermolar’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘procedencia’, ‘orixe dunha cousa’.

Ex: embrioxenia, embrioloxía

Citas

  • embrioxenia , embrioloxía