coeditar

coeditar

co- + editar

v t

Editar unha obra xunto con outro editor ou editores.