che

che
  1. pron pers

    Forma átona do pronome persoal de segunda persoa de singular en función de complemento indirecto que equivale a ‘a ti’.

  2. pron pers

    Forma que se emprega como reforzo da expresión, sen realizar ningunha función sintáctica, para implicar o receptor que non participa nos feitos que se expresan pero que o emisor si quere que o faga ficticiamente. OBS: Contrae coas formas personais átonas de complemento directo: cho, cha, chos, chas.