cerebriforme

cerebriforme

cerebri- + -forme

Plural: cerebriformes
adx

Aplícase á superficie globulosa e repregada que lembra as circunvolucións do cerebro.