carta

carta

lat charta gr χάρτης ‘carta’

Plural: cartas
  1. s

   Comunicación escrita, xeralmente pechada, enviada por unha persoa a outra.

  2. carta aberta

   Carta enviada a un particular e que se fai pública simultaneamente para o coñecemento de todo o mundo, xeralmente a través dun medio de comunicación.

  3. carta certificada

   Carta que se entrega nunha oficina de correos pagando o selo correspondente e cubrindo un xustificante que obriga á empresa receptora a probar que chegou ao seu destino, a devolvela se non se atopa o destinatario ou a pagar unha determinada indemnización en caso de extravío.

 1. s f [XOGO ]

  Folla rectangular de cartolina con figuras pintadas nun dos lados, que forma parte dun conxunto de 48 a 52 elementos divididos en catro series ou paus.

 2. s f

  Documento que acredita determinados dereitos ou servizos para a identificación persoal con validez oficial.

  1. s

   Mapa no que se representan determinadas características xeográficas e atmosféricas cun fin orientativo.

  2. carta aeronáutica [AERON ]

   Mapa deseñado especialmente para o uso da navegación aérea.

  3. carta celeste [ASTRON ]

   Representación que se fai nun plano das estrelas e dos elementos máis importantes da esfera celeste.

  4. carta do tempo [METEOR ]

   Carta ou mapa nos que se representan os datos e as análises que describen o estado da atmosfera sobre unha grande área nun momento determinado.

  5. carta magnética [XEOG ]

   Mapa no que se representan as características magnéticas dunha zona determinada.

  6. carta mariña/de marear/náutica/de navegación [MAR ]

   Mapa destinado principalmente aos navegantes, no que se describe a costa, a localización dos escollos ou elementos perigosos para a navegación e que ofrece referencias do fondo mariño e dos sinais que poden servir de guía ao bordear a costa ou penetrar nun porto.

 3. s f

  Lista impresa dos pratos e bebidas que se poden consumir nun establecemento de hostalaría.

 4. s f
  1. Calquera documento, título ou contrato escrito.

  2. Diploma ou acta solemne.

  1. s

   Documento polo que o rei ou un nobre recoñecía certos privilexios ou facía constancia dunha doazón.

  2. carta de couto

   Documento emanado da Corte castelá-leonesa durante o s XII, polo que o rei concede a un señor, normalmente un mosteiro, unha serie de dereitos sobre un territorio e os seus habitantes, que consisten en prestacións persoais e económicas.

  3. carta de poboamento

   Documento no que se recolle a concesión outorgada polo monarca ou polo señor dunhas terras despoboadas aos novos habitantes dun lugar, e que regula e establece as normas e condicións polas que se rexerá a vida xurídica da comunidade no futuro.

  4. carta foral

   Documento propio dos reinos hispánicos medievais, que xurdiu a partir do s XI, e polo que o rei concedía aos concellos o dominio dun amplo territorio e acordaba con eles as condicións de participación no seu repoboamento.

  5. carta fundacional

   Documento polo que, xeralmente o rei, recoñecía a fundación dun mosteiro ou igrexa, acompañado dunha enumeración dos bens que pertencían á institución e dos membros que a compoñían nese momento.

  1. carta apostólica

   Carta emanada do papa como persoa pública.

  2. carta pastoral

   Escrito de exhortación, consello ou información que o bispo envía á clerecía ou ao pobo da súa diocese.

  1. carta credencial

   Documento que recibe un embaixador ou ministro para que sexa oficialmente recoñecido.

  2. carta municipal/provincial

   Réxime xurídico especial de carácter organizativo e económico que pode conceder o Estado aos concellos ou ás deputacións.

  1. carta de despedimento

   Documento polo que o empresario notifica a un traballador que vai ser despedido do seu posto de traballo, e no que se inclúen as razóns do mesmo e a data da súa entrada en vigor.

  2. carta de pagamento

   Documento no que o acredor confesa recibir do debedor a cantidade debida.

  1. s

   Declaración programática e fundamental de principios xerais.

  2. carta magna

   constitución.

  3. carta outorgada

   Documento constitucional concedido por un monarca sen intervención das cámaras representativas.

 5. carta de axuste [COMUN ]

  Debuxo que aparece nos canais de televisión para comprobar a calidade da imaxe, formado por figuras xeométricas, bandas e liñas de diferentes cores.

Sinónimos

Confrontaciones

misiva

Citas

 • A carta do restaurante no que ceamos estaba en francés
 • A entrada ao teatro é máis barata se levas a carta de estudiante
 • Recibín unha carta súa a semana pasada e respondinlle onte

Frases hechas

 • A carta cabal. Por completo, pondera sempre unha calidade moral.

 • Perder con boas cartas. Non lograr algunha pretensi

 • Tomar cartas no asunto. Intervir nun tema ou negocio.

 • Xogar a derradeira carta. Facer un

 • A cartas cartas e a palabras palabras. Tratar a unha persoa con respecto.

 • A cartas vistas. Con total sinceridade.

 • Botar as cartas. Facer certas combinaci

 • Cartas cantan. Empr

 • Dar carta branca. Deixarlle a algu

 • Escribir unha carta. Defecar.

 • Non ver cartas. Non ter boas cartas no xogo.