bromato-

bromato-

gr βρ ῶ μα, -ατος   ‘alimento’

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘alimento’.