Abreviaturas

a. C. antes de Cristo
a. antes de
a. q. ante quem
abl. ablativo
acus. acusativo
ADM. administración
adv. adverbio
adv. afirm. adverbio afirmativo
adv. cant. adverbio cantidade
adv. l. adverbio lugar
adv. m. adverbio modo
adv. neg. adverbio negativo
adv. t. adverbio tempo
adx. adxectivo 
adx. dem. adxectivo demostrativo
adx. num. card. adxectivo numeral cardinal
adx. num. mult. adxectivo numeral multiplicativo
adx. num. ord. adxectivo numeral ordinal
adx. num part. adxectivo numeral partitivo
adx. pos. adxectivo posesivo
AERON. aeronáutica
afric. africanismo
arc. arcaísmo
AGR. agricultura
al. alemán
 
ALIM. alimentación
ALQ. alquimia
alt. altitude
amer. americanismo
analog. analogamente
ANAT. anatomía
angl. anglicismo
ANIMAL. animal
ANT. antónimo
ANTROP. CULT. antropoloxía cultural
ANTROP. FÍS. antropoloxía física
apóc. apócope
ár. árabe
ARQUEOL. arqueoloxía
ARQUIT. arquitectura
ARQUIV. arquivística
art. artigo
art. det. artigo determinado
art. indet. artigo indeterminado
ARTE. arte
ARTESAN. artesanía
ASTRON. astronomía
AUTOM. automática
BÉL. bélico, belicismo
BIBLIOG. bibliografía
BIBLIOT. biblioteconomía
BIOL. bioloxía
BIOQ. bioquímica
BOT. botánica
BP. antes do presente sen calibrar (Before present)
C I, II, III conxugación I,II, III
cap. capital
cast. castelanismo
cat. catalanismo
CAZA. caza
celt. celtismo
cent. central
CFR. confrontación
CIBERN. cibernética
cit. citado, citada
CLIMAT. climatoloxía
col. coloquial
COM. comercio
COMUN. comunicacións
CONSTR. construcción
contr. contracción
conx. conxunción
conx. advers. conxunción adversativa
conx. conc. conxunción concesiva
conx. comp. conxunción comparativa
conx. caus. conxunción causal
conx. cond. conxunción condicional
conx. cop. conxunción copulativa
conx. distrib. conxunción distributiva
conx. disx. conxunción disxuntiva
coord. coordenadas
COSMON. cosmonáutica
CRON. cronoloxía
cuant. cuantificador
cult. cultismo, culto
chin. chinés
d. C. despois de Cristo
d. p. verbo dobre participio
d. despois
DEC. artes mobles e suntuarias
dem. demostrativo
DEMOG. demografía
DEP. deportes
DER. dereito
despec. despectivo
dial. dialectalismo
dim. diminutivo
din. dinamarqués
doc. documento
ecles. eclesiástico
ECOL. ecoloxía
ECON. economía
edit. editorial
EDUC. educación
EMPR. empresa, empresarial
ENTOM. entomoloxía
ENX. enxeñería
EPIG. epigrafía
ESC. artes escénicas
ESCR. escritura
ESCULT. escultura
eslav. eslavismo
ESOT. esoterismo
esp. especialmente
ESPECT. espectáculos
estim. estimación
ESTRATIG. estratigrafía
ETN. etnografía e etnoloxía
euf. eufemismo
éusc. éuscaro
Ex. exemplo
f. feminino
fam. familiar
Fam. familia (Bioloxía)
fig. figurado
FILAT. filatelia
FILOL. filoloxía
FILOS. filosofía
FÍS. física
FISIOL. fisioloxía
fr. francés
Fr. frei
FRAS. frases feitas, locucións, etc..
FUNGO. fungo
galic. galicismo
GAN. gandería
gr. grego
GRÁF. artes gráficas
h. habitantes
hebr. hebreo
HERÁLD. heráldica
hiperb. hiperbólico
hipoc. hipocorístico
HIST. historia
HISTORIOG. historiografía
hung. hungarés
ICT. ictioloxía
ident. identificador
IMAX. artes da imaxe
improp. impropiamente
IND. industria
INDUM. indumentaria
INFORM. informática
ingl. inglés
INST. institución
interx. interxección
inv. invariable
irónic. irónico
ital. italianismo
L. Leste
lat. latinismo
lat. latitude
lat. c. latín clásico
lat. v. latín vulgar
LING. lingüística
LIT. literatura
loc. locución
loc. adv. locución adverbial
loc. adx. locución adxectiva
loc. conx. locución conxuntiva
loc. lat. locución latina
loc. prep. locución preposicional
loc. s. locución substantiva
loc. v. locución verbal
lonx. lonxitude
lus. lusismo
m. masculino
M. a. millón de anos
MAR. mariña, marítimo
MASON. masonería
MAT. matemáticas
MED. medicina
merid. meridional
METEOR. meteoroloxía
METROL. metroloxía
MICOL. micoloxía
MICROB. microbioloxía
MINERAL. mineraloxía
MIT. mitoloxía
MONERA. moneras
ms. manuscrito
MÚS. música
n. neutro
N. Norte
neerl. neerlandés
nom. nominativo
nor. noruegués
núc. núcleo
num. numeral
NUMIS. numismática
O. Oeste
OBS. observación
occ. occidental
occit. occitanismo
OFIC. oficios
or. oriental
orient. orientalismo
ORNIT. ornitoloxía
ortog. ortografía
P. pai, padre (RELIX)
P. punto de fusión
P. e. punto de ebulición
p. ext. por extensión
P. mm. precipitación en milímetros
p. p. participio de perfecto
p. pres. participio de presente
p. x. partido xudicial
PALEOG. paleografía
PALEONT. paleontoloxía
parroq. parroquia
PAT. patoloxía
patr. patrimonial
páx. páxina
PEDAG. pedagoxía
pers. persoa, persoal
PESCA. pesca
PINT. pintura
pl. plural
PLANTA. planta
pob. poboación
poetic. poeticamente
POLÍT. política
port. portugués
pos. posesivo
pref. prefixo
PREHIST. prehistoria
prep. preposición
pron. pronome
pron. dem. pronome demostrativo
pron. excl. pronome exclamativo
pron. indef. pronome indefinido
pron. int. pronome interrogativo
pron. num. pronome numeral
pron. pers. pronome persoal
pron. pos. pronome posesivo
pron. relat. pronome relativo
PROTISTA. protista
prov. provincia
PSIC. psicoloxía
PUBLIC. publicacións 
QUÍM. química
ref. referencia
rel. relativo
RELIX. relixión
rom. romanés
S. A. L. sociedade anónima laboral
S. A. sociedade anónima
s. d. sen data
S. L. sociedade limitada
s. século
s. substantivo
S. Sur
sánscr. sánscrito
semicult. semiculto
seten. setentrional
SIN. sinónimo
sing. singular
SOCIOL. socioloxía
Sp. especie
ss. séculos
suf. sufixo
sup. superficie
t. temperatura
t. xan. temperatura media xaneiro
t. xull. temperatura media xullo
tecn. tecnicismo
TECNOL. tecnoloxía
tradic. tradicional
TRANSP. transportes
URBAN. urbanismo
v. verbo
V. véxase
v. def. verbo defectivo
v. i. verbo intransitivo
v. imp. verbo impersoal
v. irreg. verbo irregular
v. pron. verbo pronominal
v. reg. verbo regular
v. t. verbo transitivo
VAR. variante
VETER. veterinaria
vol. volume
vulg. vulgarismo
xap. xaponés
Xén. xénero
XEN. xenética
xenit. xenitivo
XEOG. xeografía
XEOL. xeoloxía
xerm. xermanismo
xirial. xirialismo
XOGO. xogos
ZOOL. zooloxía