1 a

as s m Primeira letra do alfabeto galego, denominada a.
ausencia, caixón; ou a segunda nos ditongos crecentes, leria, cuarto, Na constitución de tritongos, o fonema /a/ eríxese como forma nuclear, mundiais, esenciais,