Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "u"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


ubicaciónFrecha situación, colocación
ubicarFrecha situar, colocar
ufanarFrecha oufanar
ufano -naFrecha oufano-na
ungüisFrecha ungüe
uniformizarFrecha uniformar
urizoFrecha orizo
usufructoFrecha usufruto
usufructuarFrecha usufrutuar
usufructuario -riaFrecha usufrutuario-ria