Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "i"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


iconoFrecha icona
idoiroFrecha doiro
ielmoFrecha helmo
igarFrecha iguar
igualaFrecha avinza
ilFrecha 2el, ela
imaxenFrecha imaxe
imbarFrecha enviar
impetigoFrecha impetixe
imponenteFrecha impoñente
improductividadeFrecha improdutividade
improductivo -vaFrecha improdutivo-va
inasequibleFrecha inaccesible/inalcanzable
incertidumeFrecha incerteza
inchentaFrecha enchente
incordioFrecha encordio
indestructibilidadeFrecha indestrutibilidade
indestructibleFrecha indestrutible
indiferenciaFrecha indiferenza
indostano -naFrecha hindustano-na
inducciónFrecha indución
inductanciaFrecha indutancia
inductivo -vaFrecha indutivo-va
inductor -raFrecha indutor-ra
ineluctableFrecha inelutable
infabilidadeFrecha infalibilidade
infraestructuraFrecha infraestrutura
infructífero -raFrecha infrutífero-ra
infructuoso -saFrecha infrutuoso-sa
ingleteFrecha bispel
ingoaFrecha ingua
insertarFrecha inserir
insobornableFrecha insubornable, insubornábel
instrucciónFrecha instrución
instructivo -vaFrecha instrutivo-va
instructor -raFrecha instrutor-ra
insumerxibleFrecha insomerxible
insumisiónFrecha insubmisión
insumiso -saFrecha insubmiso-sa
interdicciónFrecha interdición
interdictoFrecha interdito
interferenzaFrecha interferencia
interlíneaFrecha entreliña
intertrigoFrecha intertrixe
intradósFrecha intradorso
intrincado -daFrecha intricado-da
intrincarFrecha intricar
introducciónFrecha introdución
introductivo -vaFrecha introdutivo-va
introductor -raFrecha introdutor-ra
introductorio -riaFrecha introdutorio-ria
inversiónFrecha investimento
inxelFrecha sinxelo-la
inxenioFrecha enxeño
inxerir (unha planta)Frecha enxerir
inxertarFrecha enxertar
inxusticiaFrecha inxustiza
iotaFrecha xota
irreductabilidadeFrecha irredutibilidade
irreductibleFrecha irredutible
irremprazableFrecha insubstituíble