Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "e"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


eisFrecha velaí
electrodoFrecha eléctrodo
elleFrecha eledobre
elmoFrecha helmo
embearFrecha envear
emborca, áFrecha envorca, á
emborcaduraFrecha envorcadura
emborcalladas, ásFrecha envorcalladas, ás
emborcallarFrecha envorcallar
emborcarFrecha envorcar
emborcoFrecha envorco
embrulladaFrecha envurullada
embrullarFrecha envurullar
embrulloFrecha envurullo
emburulladaFrecha envurullada
emburullarFrecha envurullar
emburulloFrecha envurullo
embuzarFrecha embozar
embuzoFrecha embozo
empolaFrecha ampola
empolarFrecha ampolar
encistarFrecha enquistar
endecasílabo -baFrecha hendecasílabo-ba
endezFrecha éndez
enea-Frecha ennea-
enemigarFrecha agoniar
enemigo -gaFrecha inimigo-ga
enemistadeFrecha inimizade
enfoscarFrecha enfuscar
enfrentamentoFrecha enfrontamento
enfrentarFrecha enfrontar
enfriarFrecha arrefriar, arrefecer
engaderFrecha engadir
engranarFrecha engrenar
enmendaFrecha emenda
enmendarFrecha emendar
enoxarFrecha anoxar
enoxoFrecha anoxo
ensaladillaFrecha ensaladarusa
ensuxarFrecha ensuciar
entablamentoFrecha entaboamento
entablar (unha acción)Frecha iniciar, comezar
entoncesFrecha entón
entornoFrecha contorno
entrenador -raFrecha adestrador-ra
entrenarFrecha adestrar
enxabroarFrecha enxaboar
enzarramado -daFrecha enzamarrado-da
épodoFrecha epodo
equisFrecha 1xe
ermitanaFrecha ermitán-tá
erogaciónFrecha errogación
erogarFrecha errogar
esbeltezFrecha esvelteza
esbelto -taFrecha esvelto-ta
escalónFrecha chanzo
escalonarFrecha graduar
escarabellarFrecha escaravellar
escarabelloFrecha escaravello
esceaFrecha escena
escilorrínido -daFrecha esciliorrínido-da
escoba (de varrer)Frecha vasoira
escribanaFrecha escribán-bá
eséxeseFrecha esexese, exexese
eséxetaFrecha esexeta, exexeta
eslavonaFrecha eslavón, eslavoa
esoFrecha iso
espaciador -raFrecha espazador-ra
espaciamentoFrecha espazamento
espaciarFrecha espazar
espacioFrecha espazo
espacioso -saFrecha espazoso-sa
espaldeiraFrecha espaleira
espazalFrecha espacial
esperrearFrecha espirrar
espulgar (as castañas, un óso)Frecha esburgar
esquelaFrecha necrolóxica
esternónFrecha esterno
estoFrecha isto
estomápodo -daFrecha estomatópodo-da
estreñimentoFrecha estrinximento
estribaciónFrecha contraforte
estricto -taFrecha estrito-ta
estropaxoFrecha estropallo
estructuraFrecha estrutura
estructuraciónFrecha estruturación
estructuralFrecha estrutural
estructuralismoFrecha estruturalismo
estructuralistaFrecha estruturalista
estructurarFrecha estruturar
estudiado -daFrecha estudado-da
estudianteFrecha estudante
estudiantilFrecha estudantil
estudiantinaFrecha estudantina
estudiarFrecha estudar
estudioso -saFrecha estudoso-sa
esveltezFrecha esvelteza
evaluaciónFrecha avaliación
evaluarFrecha avaliar
exangüeFrecha exsangüe
excavarFrecha escavar
extrema (dunha propiedade)Frecha estrema
extremar (unha propiedade)Frecha estremar