Digalego - Dicionario de Galego

Contacto para comentar a palabra bang*

Calquera dúbida que poida xurdirlle coa utilización deste dicionario ou con algún dos termos recollidos nel pode enviala facendo uso deste formulario. Igualmente, pode empregalo para colaborar na súa mellora se nos remite calquera suxestión de cambio, erro detectado, etc.
Datos da consulta ou comentario
Datos de contacto
Aviso legal
En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámolo/la de que os seus datos persoais serán tratados e quedarán incorporados no ficheiro ¿Relacións informativas coa cidadanía e entidades¿, responsabilidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos, coa finalidade de xestionar as relacións informativas con cidadáns e entidades, incluíndo a atención das consultas e suxestións efectuadas a través deste servizo. Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito dirixido á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, con domicilio en San Caetano, s/n - 15781 Santiago de Compostela, para o que ha de achegar unha copia do seu DNI e, de ser o caso, debe acreditar representación suficiente.