Digalego - Dicionario de Galego

Abreviaturas do dicionario [Q-Z]

A B-D E-H I-N O-P Q-Z
QUÍM. química
ref. referencia
rel. relativo
RELIX. relixión
rom. romanés
S. A. L. sociedade anónima laboral
S. A. sociedade anónima
s. d. sen data
S. L. sociedade limitada
s. século
s. substantivo
S. Sur
sánscr. sánscrito
semicult. semiculto
seten. setentrional
SIN. sinónimo
sing. singular
SOCIOL. socioloxía
Sp. especie
ss. séculos
suf. sufixo
sup. superficie
t. temperatura
t. xan. temperatura media xaneiro
t. xull. temperatura media xullo
tecn. tecnicismo
TECNOL. tecnoloxía

 

tradic. tradicional
TRANSP. transportes
URBAN. urbanismo
v. verbo
V. véxase
v. def. verbo defectivo
v. i. verbo intransitivo
v. imp. verbo impersoal
v. irreg. verbo irregular
v. pron. verbo pronominal
v. reg. verbo regular
v. t. verbo transitivo
VAR. variante
VETER. veterinaria
vol. volume
vulg. vulgarismo
xap. xaponés
Xén. xénero
XEN. xenética
xenit. xenitivo
XEOG. xeografía
XEOL. xeoloxía
xerm. xermanismo
xirial. xirialismo
XOGO. xogos
ZOOL. zooloxía