Digalego - Dicionario de Galego

Abreviaturas do dicionario [O-P]

A B-D E-H I-N O-P Q-Z
O. Oeste
OBS. observación
occ. occidental
occit. occitanismo
OFIC. oficios
or. oriental
orient. orientalismo
ORNIT. ornitoloxía
ortog. ortografía
P. pai, padre (RELIX)
P. punto de fusión
P. e. punto de ebulición
p. ext. por extensión
P. mm. precipitación en milímetros
p. p. participio de perfecto
p. pres. participio de presente
p. x. partido xudicial
PALEOG. paleografía
PALEONT. paleontoloxía
parroq. parroquia
PAT. patoloxía
patr. patrimonial
páx. páxina
PEDAG. pedagoxía
pers. persoa, persoal
PESCA. pesca

 

PINT. pintura
pl. plural
PLANTA. planta
pob. poboación
poetic. poeticamente
POLÍT. política
port. portugués
pos. posesivo
pref. prefixo
PREHIST. prehistoria
prep. preposición
pron. pronome
pron. dem. pronome demostrativo
pron. excl. pronome exclamativo
pron. indef. pronome indefinido
pron. int. pronome interrogativo
pron. num. pronome numeral
pron. pers. pronome persoal
pron. pos. pronome posesivo
pron. relat. pronome relativo
PROTISTA. protista
prov. provincia
PSIC. psicoloxía
PUBLIC. publicacións