magnetostrición

magnetostricións s f FÍS Deformación elástica que sofren as substancias magnéticas ao ser sometidas á acción dun campo magnético.