Digalego - Dicionario de Galego

no Dicionario Galego
  • Con etimoloxías.
  • Equivalencias en portugués, castelán, inglés, francés, italiano, chinés e alemán.
  • Con sinónimos, antónimos e variantes.
  • Conxugacións de verbos.
  • Pódese buscar partindo de entradas en portugués, castelán, inglés, alemán, francés e italiano.